Search form

Metiyu 16:4

4Nyiburr-gurdiya gorlk nyiburr-werra! Ana-goyburrpa jal nyiburr-nirra nyiburr-workiya nyibi-na barra Wangarr gun-nika ganyjarr, wurra nipa gala barra nyirr-gurdagurdarra ganyjarr, wurpa lika gun-maywapa minypa gun-gata nipa jama a-ji nula Jona (Jonah) mu-ngoyurra a-ni.” A-yinagata Jesus a-wena burrwa, lika burr-bawuna a-bona; ay-bamuna.