Search form

Metiyu 16:6

6lika Jesus a-yinanga burrwa, “Buburr-jarlapiya nula mun-gata Berachi yerrcha rrapa Jejuchi yerrcha mun-burriya mun-gata minypa wolawola gandichawa rakaraka mu-nenga mu-workiya.”