Search form

Metiyu 17:10

10Lika birripa abu-wengganana, “A-lay, gun-gata an-nga nula aburr-gata joborr marn․gi aburr-gunega aburr-weya aburr-workiya ni gugu Yiláyja ana-boy barra?”