Search form

Metiyu 17:12

12Wurra jarra ngaypa ngu-weya ana-gorrburrwa nipa an-gata gipa ana-bona. Nipa ganyjarr gu-rrimarra gun-maywapa minypa Yiláyja, wurra gu-galiya yerrcha gala abu-malawujarna; jarra aburr-yinagata nula birripa aburr-yinmiyana jal aburr-ni. Rrapa gu-gurda ngacha minypa werra abu-bu barra an-guna An-walkurpa An-gugaliya.”