Search form

Metiyu 17:13

13Jesus a-yinagata a-wena burrwa, lika aburr-gatiya aburr-yigipa jawina marn․gi aburr-ni minypa nipa a-ngurrjinga burrwa an-gata Jon bama burr-gurragaja a-workiyana.