Search form

Metiyu 17:14

Jesus Wanngu A-negarra An-delipa An-gata Minypa Walkwalk A-rrimarra

(Mark 9:14-29; Luk 9:37-43)

14Ganapiya, lika gun-gatiya waypa birripa aburr-bena burrwa gu-galiya yerrcha aburr-bamagutuwiyanapa, lika an-ngardapa an-gugaliya ana-bona, ana-menama gu-rrana nula Jesus,