Search form

Metiyu 17:15

15minypa a-yinanga nula, “Bunggawa, gunggaja nula an-guna an-ngaypa delipa! Nipa minypa burr-guya gun-nerra gu-nirra nula gu-workiya, minypa an-jarrarderta a-nirra a-workiya. Minypa a-bamburdapa a-bunggiya a-workiya, minypa yi-gata wupa gu-bol gu-rrongga gu-jirra, rrapa minypa gu-bugula.