Search form

Metiyu 17:20-21

20-21Lika nipa a-yinanga burrwa, “Minyja ana-goyburrpa gala burr-guya marr nyiburr-balcharna, ngarla. Wurra gun-guna ngu-weya ana-gorrburrwa gun-burral: Ny-yinga ny-jata minyja marr ny-balcha, wuriya gun-gata gun-delipa, minypa mun-maywapa mun-gata gun-jong machart (mustard) mipila mu-jirra mun-gata mun-delipa; wurra ngardawa nginyipa marr ny-balcharra, jal nyi-ni ny-yengga nula mun-guna mun-mirk, ny-yinda nula, ‘Garlma, boy gu-guna wenga yi-gata,’ rrapa minypa mun-mirk mu-yirdiya barra m-boy. Minypa gala barra gun-nga gun-derta gu-ni nggula.”

Jesus Barrwa A-ngurrjiyana Nipa A-juwa Barra

(Mark 9:30-32; Luk 9:43-45)

22Gun-gatiya waypa Jesus rrapa aburr-yigipa jawina gu-ngardapa aburr-negiyana aburr-ni, minypa gun-gata wana gun-bapala rrawa gun-nelangga Galali (Galilee), lika nipa a-yinanga a-wena burrwa, “A-lay, yi-gurrepa gu-jirra gu-boya an-guna An-walkurpa An-gugaliya abi-rrima barra, rrapa burrbu-wu barra