Search form

Metiyu 17:22

Jesus Barrwa A-ngurrjiyana Nipa A-juwa Barra

(Mark 9:30-32; Luk 9:43-45)

22Gun-gatiya waypa Jesus rrapa aburr-yigipa jawina gu-ngardapa aburr-negiyana aburr-ni, minypa gun-gata wana gun-bapala rrawa gun-nelangga Galali (Galilee), lika nipa a-yinanga a-wena burrwa, “A-lay, yi-gurrepa gu-jirra gu-boya an-guna An-walkurpa An-gugaliya abi-rrima barra, rrapa burrbu-wu barra