Search form

Metiyu 17:23

23gu-galiya yerrcha abu-bu barra. Wurra gu-gata wenga ngorrngurra abirri-jirrapa gun-ngardapa, lika nipa Wangarr ana-nyala a-jarrkarra barra rrapa wanngu a-nega.” Jesus a-yinagata a-wena burrwa aburr-yigipa jawina, lika birripa burr-guya wargugu aburr-ni nula.