Search form

Metiyu 17:24

Mun-gata Rrupiya Minypa Burrbu-gaypuna Aburr-workiyana Wurra Gama Gorlk Gun-gata Nula Bala Gun-japurra

24Gu-gata wenga aburr-bena gun-gata rrawa gun-delipa gun-nelangga Gapárniyam (Capernaum). Rrapa aburr-werranga aburr-gata minypa rrupiya burrbu-gaypuna aburr-workiyana wurra gama gorlk gun-gata nula bala gun-japurra Wangarr gun-nika, birripa aburr-bona gurda nula Birta, lika abu-wengganana, “A-lay, an-narda an-goyburrpa bunggawa nipa rrupiya m-barnjinga a-workiya gun-gata nula bala gun-japurra, waygaji gun-nyagara, ya?”