Search form

Metiyu 17:25

25Nipa Birta a-yinanga, “M-barnjinga, ngarla!”

Lika gatiya waypa Birta a-barrngumurra gu-bala, Jesus mu-ngoyurra a-wena, a-yinanga nula, “Jayman, a-lay, gun-guna nginyipa ny-yinmiya ny-borrwuja? Bunggawa an-guyinda gun-guna rrawa, nipa aburr-nga mbi-barnjinga nula aburr-workiya rrupiya mun-nigipa minypa nipa dek (tax) wurley mu-nenga burrwa a-workiya? Waygaji aburr-gata aburr-yigipa walkurpa niya yerrcha, ya? Waygaji aburr-werranga, ya?”