Search form

Metiyu 17:26

26Birta a-yinanga nula, “Aburr-gata aburr-werranga.”

“Minyjiya,” Jesus a-yinagata, “rrapa walkurpa niya yerrcha gala joborr gu-yu burrwa rraka rrupiya mbi-barnja minypa dek, wurra gun-nyagara.