Search form

Metiyu 17:27

27Wurra wuriya. Wurra ngarripa gala jal arr-ni mari ay-jarlapa burrwa aburr-gata minypa rrupiya mbi-mangga aburr-workiya gun-gata nula bala gun-japurra. Wurra boy bugula gu-rrarnba galang ny-yerrnyja barra, lika an-gata mu-ngoyurra jichicha nyi-rakawa barra, an-gata minypa ngana a-jirra nginyipa barra ny-barripa rrupiya, barra nginyipa ny-boy, dek ny-barnja barra, mun-gata minypa nginyipa barra burr-wu rrapa minypa ngaypa barra nguburr-wu gun-gata nula bala gun-japurra.”