Search form

Metiyu 17:6

6Gun-narda waypa Jesus burr-yika jawina aburr-galiyana Wangarr manyjirda a-jirra a-wena burrwa, birripa burr-guya aburr-gurkuja aburr-ni, rrapa aburr-bungguna, bukula aburr-jirra gu-jel aburr-gurrmiyana aburr-ni.