Search form

Metiyu 17:9

9Lika gatiya waypa mu-mirk wenga aburr-bupiyana gurda aburr-bamuna, Jesus burr-guya a-wena burrwa aburr-bamuna, a-yinagata burrwa, “Gala barra aburr-werranga nyiburr-wengga burrwa ana-goyburrpa geka nyibi-nana, wurra nuwurra waypa barra an-guna An-walkurpa An-gugaliya a-juwa rrapa Ngun-anya a-jarrkarra.”