Search form

Metiyu 18:1

Ana-nga Barra Wana A-ni

(Mark 9:33-37; Luk 9:46-48)

1Gun-gatiya lika Jesus burr-yika jawina aburr-bona gurda nula, lika abu-wengganana, “A-lay, ngayburrpa nyiburr-guna ana-nga barra wana a-ni Wangarr ana-murna?”