Search form

Metiyu 18:14

14Gu-gurda ngacha minypa Nyanyapa arrku waykin a-nirra gala jal a-ni ana-gurda ngacha delipa barra a-lijiwarriya, wuriya an-ngardapa.