Search form

Metiyu 18:16

16Wurra minyja nipa gala a-galiya nggula, an-nerranga an-gugaliya ny-ma barra, waygaji an-ngardapa, waygaji abirri-jirrapa, lika wugupa buburr-boy nula an-gata, barra minypa janguny mu-jurra mu-weya mu-yurra, ‘minyja mari gu-ma, wurra ngardawa gu-galiya yerrcha waygaji abirri-jirrapa, waygaji abirri-jirrapa an-ngardapa abu-ngurrjinga, minypa gun-gata gun-ganawa burrwa janguny abu-ngurrjinga minypa abi-nana gun-nerra jama a-ji,’ gu-gurda ngacha.