Search form

Metiyu 18:22

22Wurra Jesus a-yinanga, “Ngika arr-ngardapa arr-murna rrapa abirri-jirrapa! Wurra jarra mu-nguy ny-jaranga ny-joma nyi-negapa barra baywarra nyi-nega barra nula ny-yorkiya.