Search form

Metiyu 18:24

24Rrapa gun-gatiya gugu abu-ganyja gurda nula bunggawa an-ngardapa an-gugaliya minypa rrupiya mun-gata nipa barra muna-gurdanyja nula bunggawa burr-guya mun-jaranga.