Search form

Metiyu 18:25

25Wurra nipa an-gata gala mun-jaranga mu-rrimangarna rraka muna-gurdanyjingarna nula bunggawa. Lika bunggawa a-wena minypa nipa jalim a-nega barra an-gata an-gugaliya, rrapa minypa gun-nigipa gorlk rrapa jin-nigipa jin-gumarrbipa niya rrapa aburr-yigipa gu-ngarda yerrcha burr-guta jalim burr-nega barra. Minypa mun-gata rrupiya barra muna-jeka nula nipa bunggawa, wurra birripa jarra minypa jama aburr-jipa barra aburr-workiya nuluwa an-gata an-nerranga gun-nardiya gugu ngika burr-rrupiya.