Search form

Metiyu 18:27

27Gu-gatiya wenga bunggawa werra a-nana an-gata an-nigipa an-mujama, lika baywarra gu-negarra nula mun-gata rrupiya. Minypa a-jerrmarra, gala barra mun-nga muna-gurdanyja nula bunggawa, wurra gipa gugu gu-rorrchiyana.