Search form

Metiyu 18:28

28“Wurra an-mujama nipa waypa yarlanga a-bena, a-nana an-nerranga an-gata an-mujama nipa an-guna gipa mu-ngoyurra a-wuna mun-delipa rrupiya gugu an-gata barra muna-gurdanyja nula. Lika nipa burr-guya a-rrimarra jawa a-jirra, rrapa burr-guya a-wena nula, ‘Nguna-wu mun-ngaypa rrupiya!’