Search form

Metiyu 18:30

30“Wurra an-guna minypa bunggawa gipa baywarra gu-negarra nula, nipa jarra gala gu-yagurrmungarna nula an-gata an-nerranga an-gugaliya. Minypa a-menga, a-ganyja, wupa a-barnjinga nuwurra nipa muna-gurdanyja nula rrupiya.