Search form

Metiyu 18:31

31“Wurra aburr-werranga aburr-gata aburr-mujama, gun-narda waypa birripa gubi-nana, burr-guya wargugu aburr-ni. Lika aburr-bona, gubu-ngurrjinga nula bunggawa gun-gata gu-yinmiyana gu-ni.