Search form

Metiyu 18:34

34“Lika bunggawa a-bachirramiyana nula an-gata an-mujama. Minypa nipa a-wena, wupa abu-barnjinga nuwurra waypa barra nipa an-mujama muna-gurdanyja nula bunggawa mun-gata burr-gurla mun-nigipa rrupiya.