Search form

Metiyu 18:4

4Ngardawa ana-nga an-gata wana an-bapala a-nirra Wangarr ana-murna, an-gata an-gugaliya ngardawa delipa a-negiya a-workiya rrapa a-nirra a-workiya minypa an-maywapa an-guna an-delipa.