Search form

Metiyu 18:7

7Minypa wurra gama gorlk gun-nardiya rrawa burr-guya gun-nerra gu-ni barra burrwa, ngardawa gun-gulijiwarriya guy-bamburdapa. Gu-gata ngacha guy-bamburda, ngarla, wurra barrwa burr-guya gun-nerra gu-ni barra nula ana-gata ngacha an-gugaliya minypa gun-gulijiwarriya guna-ganyja ana-workiyana!