Search form

Metiyu 19

An-gumarrbipa Jin-gumarrbipa Gala Barra Abirriny-bapawuchichiya

(Mark 10:1-12)

1Gun-gatiya waypa Jesus gu-mungbuna a-wena janguny, lika nipa gu-bawuna a-bona gun-gata rrawa Galali (Galilee), rrapa a-bona gun-gata wana gun-bapala rrawa Judíya (Judea), wurra gu-gapa gu-rrarnba man․garba Jordan, 2rrapa gatiya aburr-jaranga wurra gama gorlk abu-jurrjurrmurra, rrapa nipa lika bin-dimarra aburr-gurderdakurderda aburr-guyinda.

3Rrapa aburr-werranga Berachi (Pharisee) yerrcha aburr-bona gurda nula Jesus, jimarn jarra barra nipa a-yolkiya a-wengga rrapa birripa barra mari gubu-garra nula. Gu-gurda ngacha minypa birripa abu-wengganana, aburr-yinanga nula, “A-lay, gun-mola, ya, minyja an-gugaliya jiny-bawa jin-nigipa jin-gumarrbipa niya minypa gun-gata ngardawa gun-nigipa wupa jal, ya?”

4Wurra Jesus a-yinanga burrwa, “Nyiburr-gurdiya gala nyibi-nacharna janguny mu-jurra gu-yurra, ya? Minypa wola baman gu-ni Wangarr ‘bijirriny-jarlapuna minypa an-nurra rrapa jin-gama,’+ 5rrapa a-yinanga a-wena, ‘Gu-gata nula an-gugaliya bijirriny-bawa barra nyanyapa niya rrapa mampa niya, jin-nigipa jin-gumarrbipa niya barra jiny-ma, lika birrinyjipa abirriny-nyardapa abirrinyu-ni barra.’+ 6Gu-gurda ngacha minypa birrinyjipa gala barrwa ngardapa ngardapa abirrinyu-ni, wurra jarra gun-nardiya gugu abirriny-nyardapa. Lika ganapiya. Gala barra ana-nga bijirriny-nyorrkornda abirriny-jata; wurra jarra Wangarr bijirriny-mulpuna gu-ngardapa.”

7Lika birripa Berachi yerrcha aburr-yinagata, “Wurra an-nga nula nipa Mojich (Moses) gu-barnjinga gun-gata joborr, minypa an-gugaliya jiny-bawuja a-workiya jin-nigipa jin-gumarrbipa niya, nipa an-gugaliya mu-ngoyurra barra a-wukurrja achila jurra mu-guyinda minypa nipa jiny-bawa barra, lika nuwurra jurdach jiny-bawa?”+

8Wurra Jesus a-wena burrwa, “Mojich gu-yagurrmurra ana-gorrburrwa barra minypa nyirrbu-bawa aburr-goyburrpa aburr-gumarrbipa ana-gorrburra, ngardawa mun-molma mun-derta ana-gorrburrwa. Wurra gu-gata ngacha gala mu-ngoyurra gu-yurrarna. 9Wurra gun-guna ngu-weya ana-gorrburrwa gun-burral: Jin-gata jin-gumarrbipa jin-guyinda minypa gala jiny-boy nula an-nerranga, wurra minyja an-nigipa an-gumarrbipa ngacha jiny-bawa rrapa jin-nerranga jiny-ma, gun-narda minypa birrinyjipa abirriny-jata gun-nerra jama abirriny-jirra.”+

10Gun-gatiya lika Jesus burr-yika jawina aburr-yinanga nula, “Minyja gu-yirdiya gugu gu-nirra burrinyjula jin-gumarrbipa rrapa an-gumarrbipa, gun-mola jarra minyja an-gugaliya gala jiny-ma gama.”

11Lika Jesus a-yinagata burrwa, “Gun-narda ana-goyburrpa nyiburr-wena, jarra aburr-jaranga gu-galiya yerrcha gala aburr-yinmiya gubi-rrima janguny, wurra aburr-gata wupa minypa gu-gata ngacha ganyjarr gubi-rrimanga. 12Minypa an-nerranga an-gugaliya gala gama jal a-ni gun-gumalapa, ngardawa nipa a-bambunggapa a-yirdiyapa a-ni, gala jal a-ni gun-gurdawurrja; rrapa an-nerranga ngardawa gu-galiya yerrcha aburr-yinmiyana abu-gaypuna an-nurra, nipa a-yinagatiya; rrapa an-nerranga ngardawa gun-gumalapa nipa gu-bawuna, wurra minypa burr-guya jama a-ji barra nula Wangarr. Gun-narda janguny ana-nga minyja gun-mola nula, nipa a-yirdiya barra.”

Jesus Burr-jalkakaja Gu-ngarda Yerrcha

(Mark 10:13-16; Luk 18:15-17)

13Gu-gatiya wenga aburr-werranga burrbu-ganyja gurda nula Jesus delipa delipa yerrcha barra minypa nipa bin-dima rrapa a-wenggana burrwa. Wurra aburr-yigipa jawina burrbu-jobujobuna aburr-gata. 14Wurra Jesus a-wena burrwa aburr-yigipa jawina, “Ganapa burrbu-jobujoba. Wurra burrbu-jerrma gurda apula aburr-gata delipa delipa yerrcha. Ngardawa Wangarr burr-barlmarrk jama a-jirra burrwa a-nirra aburr-yigipa gu-galiya yerrcha aburr-gatiya minypa aburr-gurda delipa delipa yerrcha.” 15Ganapiya, lika nuwurra waypa bin-dimarra, lika mu-nguy ay-bamuna.

An-ngardapa An-gugaliya Gorlk Wana Nula

(Mark 10:17-31; Luk 18:18-30)

16An-ngardapa an-gugaliya ana-bona nula Jesus, lika a-wengganana, “Bunggawa, a-lay, ngaypa gun-nga barra gun-molamola jama ngu-ji minypa wanngu ngu-nipa barra ngu-workiya Wangarr ana-murna?”

17Jesus a-yinanga nula, “An-nga nula nginyipa nguna-wengganana gun-gata nula gun-nga gun-molamola? Wurra an-gata Wangarr, nipa an-ngardapiya an-molamola. Wurra minyja nginyipa jal nyi-ni wanngu gun-guni ny-ma barra, borrwa gun-gata joborr gun-guyinda nipa gu-barnjinga.”

18Lika nipa an-gugaliya a-yinagata, “Gun-gata gu-guyinmiya ngacha joborr, a-lay?”

Jesus a-yinagata, “Gala barra ny-bu, a-juwa, rrapa gala barra jin-ngumurda ny-ma ana-werranga jin-nika, rrapa gala barra mun-ngumurda ny-ma, rrapa gala barra an-nerranga jonama ny-nyurrja.+ 19Wurra jarra marr balcha burrinyjula nyanyapa nggu rrapa mampa nggu, rrapa jal ni nula an-gugaliya minypa gun-maywapa nginyipa ngardapa nggu jal nyi-nirra nggula.”+

20Lika an-gatiya an-yawarriny a-yinagata, “Gu-gata ngacha joborr ngaypa gipa ngu-borrwujapa ngu-workiya. Wurra barrwa gun-nga barra ngu-yirda?”

21Lika Jesus a-wena nula, “Minyja nginyipa jal nyi-ni barra ny-molamola warrpam nyi-ni, boy, gun-nginyipa gorlk ma, burr-wu, rrapa rrupiya ma burrwa aburr-gata aburr-nyagara; burraya nginyipa gun-molamola ny-ma barra gun-gaba waykin. Wurra guwa, nguna-jurrjurrma.”

22Gun-narda waypa an-gata an-yawarriny a-galiyana, lika nipa wargugu a-ni, a-jekarra a-bamuna. Ngardawa nipa wana gun-jaranga gorlk gu-rrimarra.

23Lika Jesus a-wena burrwa aburr-yigipa jawina, a-yinanga burrwa, “Gun-guna ngu-weya ana-gorrburrwa gun-burral: Aburr-gata minypa gorlk gun-jaranga gubi-rrimanga, gun-gata minypa burr-guya gun-derta gu-nenga burrwa rraka aburr-galiya nula Wangarr rrapa nipa ana-murna aburr-ni. 24Minyjiya. Minypa gun-maywapa ranginy niyal (needle) rralala a-maya a-jirra an-gata nganaparra gala a-yinmiya a-barrnguma, gu-gurda ngacha minypa gun-burral an-gugaliya gorlk gun-jaranga gu-rrimanga gala a-yinmiya a-galiya nula Wangarr rrapa nipa ana-murna a-ni.”

25Gun-narda waypa Jesus burr-yika jawina aburr-galiyana, gochila aburr-barrjinga. Aburr-yinagata nula, “A-lay, gun-derta gun-gorla janguny, ngarla! Wurra ana-nga barra wanngu a-ni?”

26Wurra Jesus burr-nana, a-yinagata burrwa, “Gorlk gun-jaranga nula gala a-yinmiya rraka wanngu a-ni, jarra gala gun-nga gun-derta nula Wangarr.”

27Lika Birta a-wena, “A-lay, ngayburrpa nyibu-bawuna gun-jaranga rrapa nyiburr-guna bubu-jurrjurrmunga. Ngayburrpa gun-nga nyibu-ma barra?”

28Lika Jesus a-yinagata burrwa, “Gun-guna ngu-weya ana-gorrburrwa gun-burral: Nuwurra waypa barra gun-guna rrawa gu-ngukurdanyjiya rrapa gun-geka gu-ni barra, minypa an-guna An-walkurpa An-gugaliya Bunggawa a-ni barra minypa burr-gujayanaya, wurra ana-goyburrpa nyiburr-gurda ngunabu-jurrjurrmurra, ana-goyburrpa nyiburr-gatiya. Minypa bunggawa an-guyinda gun-nika gun-gurrenyja gun-guni ana-goyburrpa nyiburr-ni barra, rrapa aburr-gata arr-jirrapa arr-murna rrapa abirri-jirrapa Yichrayal (Israel) aburr-bapurr, birripa barra aburr-jinyja gatiya ana-goyburrpa nyiburr-yinmiya barra nyiburr-wengga.+ 29Rrapa aburr-jaranga gu-galiya yerrcha, aburr-yinmiyapa aburr-gata minypa mu-ngoyurra gubu-bawuna gun-birripa rrawa, rrapa burrbu-bawuna minypa worlapa burra jelapa burra yerrcha rrapa nyanyapa burra mampa burra rrapa gu-ngarda yerrcha, minypa aburr-guna ngunabu-jurrjurrmurra ngaypa, aburr-gurdiya gu-galiya yerrcha ngardapa ngardapa burrbu-ma barra mola aburr-jaranga aburr-borrmunga rrapa mola gun-jaranga rrawa; rrapa wanngu gun-guni gubu-ma barra wanngu aburr-nipa barra aburr-workiya. 30Wurpa lika aburr-jaranga aburr-gata minypa mu-ngoyurra aburr-jirra, birripa barra jurdach aburr-ji; rrapa aburr-jaranga aburr-gata minypa jurdach aburr-jirra, birripa barra mu-ngoyurra aburr-ji.+