Search form

Metiyu 19:12

12Minypa an-nerranga an-gugaliya gala gama jal a-ni gun-gumalapa, ngardawa nipa a-bambunggapa a-yirdiyapa a-ni, gala jal a-ni gun-gurdawurrja; rrapa an-nerranga ngardawa gu-galiya yerrcha aburr-yinmiyana abu-gaypuna an-nurra, nipa a-yinagatiya; rrapa an-nerranga ngardawa gun-gumalapa nipa gu-bawuna, wurra minypa burr-guya jama a-ji barra nula Wangarr. Gun-narda janguny ana-nga minyja gun-mola nula, nipa a-yirdiya barra.”