Search form

Metiyu 19:17

17Jesus a-yinanga nula, “An-nga nula nginyipa nguna-wengganana gun-gata nula gun-nga gun-molamola? Wurra an-gata Wangarr, nipa an-ngardapiya an-molamola. Wurra minyja nginyipa jal nyi-ni wanngu gun-guni ny-ma barra, borrwa gun-gata joborr gun-guyinda nipa gu-barnjinga.”