Search form

Metiyu 19:18

18Lika nipa an-gugaliya a-yinagata, “Gun-gata gu-guyinmiya ngacha joborr, a-lay?”

Jesus a-yinagata, “Gala barra ny-bu, a-juwa, rrapa gala barra jin-ngumurda ny-ma ana-werranga jin-nika, rrapa gala barra mun-ngumurda ny-ma, rrapa gala barra an-nerranga jonama ny-nyurrja.