Search form

Metiyu 19:19

19Wurra jarra marr balcha burrinyjula nyanyapa nggu rrapa mampa nggu, rrapa jal ni nula an-gugaliya minypa gun-maywapa nginyipa ngardapa nggu jal nyi-nirra nggula.”