Search form

Metiyu 19:22

22Gun-narda waypa an-gata an-yawarriny a-galiyana, lika nipa wargugu a-ni, a-jekarra a-bamuna. Ngardawa nipa wana gun-jaranga gorlk gu-rrimarra.