Search form

Metiyu 19:24

24Minyjiya. Minypa gun-maywapa ranginy niyal (needle) rralala a-maya a-jirra an-gata nganaparra gala a-yinmiya a-barrnguma, gu-gurda ngacha minypa gun-burral an-gugaliya gorlk gun-jaranga gu-rrimanga gala a-yinmiya a-galiya nula Wangarr rrapa nipa ana-murna a-ni.”