Search form

Metiyu 19:25

25Gun-narda waypa Jesus burr-yika jawina aburr-galiyana, gochila aburr-barrjinga. Aburr-yinagata nula, “A-lay, gun-derta gun-gorla janguny, ngarla! Wurra ana-nga barra wanngu a-ni?”