Search form

Metiyu 19:26

26Wurra Jesus burr-nana, a-yinagata burrwa, “Gorlk gun-jaranga nula gala a-yinmiya rraka wanngu a-ni, jarra gala gun-nga gun-derta nula Wangarr.”