Search form

Metiyu 19:29

29Rrapa aburr-jaranga gu-galiya yerrcha, aburr-yinmiyapa aburr-gata minypa mu-ngoyurra gubu-bawuna gun-birripa rrawa, rrapa burrbu-bawuna minypa worlapa burra jelapa burra yerrcha rrapa nyanyapa burra mampa burra rrapa gu-ngarda yerrcha, minypa aburr-guna ngunabu-jurrjurrmurra ngaypa, aburr-gurdiya gu-galiya yerrcha ngardapa ngardapa burrbu-ma barra mola aburr-jaranga aburr-borrmunga rrapa mola gun-jaranga rrawa; rrapa wanngu gun-guni gubu-ma barra wanngu aburr-nipa barra aburr-workiya.