Search form

Metiyu 19:3

3Rrapa aburr-werranga Berachi (Pharisee) yerrcha aburr-bona gurda nula Jesus, jimarn jarra barra nipa a-yolkiya a-wengga rrapa birripa barra mari gubu-garra nula. Gu-gurda ngacha minypa birripa abu-wengganana, aburr-yinanga nula, “A-lay, gun-mola, ya, minyja an-gugaliya jiny-bawa jin-nigipa jin-gumarrbipa niya minypa gun-gata ngardawa gun-nigipa wupa jal, ya?”