Search form

Metiyu 19:5

5rrapa a-yinanga a-wena, ‘Gu-gata nula an-gugaliya bijirriny-bawa barra nyanyapa niya rrapa mampa niya, jin-nigipa jin-gumarrbipa niya barra jiny-ma, lika birrinyjipa abirriny-nyardapa abirrinyu-ni barra.’