Search form

Metiyu 2:1

Marnnga Jina-burrbeya Wenga Aburr-bona Gurda

1Jesus a-bambungguna gatiya gu-delipa gu-rrawa Betliyam (Bethlehem), gun-gata wana gu-bapala gu-rrawa gun-nelangga Judíya (Judea), rrapa gun-gatiya waypa nipa a-bambungguna, an-gata Ayrat (Herod) bunggawa gu-gata a-yika gu-rrawa. Rrapa gun-baykarda ngika, lika aburr-werranga gu-galiya yerrcha aburr-gata gun-jaranga marn․gi aburr-ni, birripa aburr-bona gurda marnnga jina-burrbeya wenga, lika aburr-bena Jirúchalam (Jerusalem). Lika burrbu-wengganana aburr-bona, aburr-yinanga,