Search form

Metiyu 2:13

Jochap Bijirriny-janyja — Aburr-lijiwarriyana Nula Ayrat (Herod)

13Gun-gata waypa minypa birripa aburr-bona, lika nipa Jochap borrich gu-nana minypa Wangarr an-nika waykin an-guyinda an-mujaruk a-bena nula, a-wena nula, “Garlma! Bijirriny-ma an-guna delipa rrapa jin-nigipa mampa niya. Lika bubu-bawa gun-guna rrawa, buburr-boy yi-gata Yijipt (Egypt), gatiya barra nyiburr-ni nuwurra ngaypa ngu-wengga barra nggula. Ngardawa an-gata Ayrat, nipa ana-nyala ana-garlmurda, a-wechawechin nuluwa an-guna delipa barra a-bu.”