Search form

Metiyu 2:16

Ayrat (Herod) Burr-buna Gu-ngarda Yerrcha Wurra An-guyinda

16Wurra an-gata Ayrat, nuwurra waypa nipa gu-borrwurra minypa aburr-gata marnnga jina-burrbeya wenga aburr-boya gurda birripa abu-yolkaja, lika nipa burr-guya a-bachirramiyana. Lika a-wena burrwa aburr-yigipa aburr-mujama birripa barra aburr-boy, rrapa Betliyam rrawa gu-jirra gu-boya burrbu-bu barra aburr-boy, burrbu-wuleba barra gu-ngarda yerrcha wurra an-guyinda aburr-gata minypa gala abirri-jirrapa gun-ngardapa jemberr gu-nirrarna burrwa. Gun-gata nipa a-wena, minypa “gu-ngarda yerrcha wurra an-guyinda gala abirri-jirrapa gun-ngardapa jemberr gu-nirrarna burrwa,” ngardawa nipa gu-borrwurra gu-yinpa jin-gata gata birripa gu-gegapa jibi-nana jiny-jayanayana. Ngardawa aburr-gata marnnga jina-burrbeya wenga, birripa gipa mu-ngoyurra aburr-wena nula.