Search form

Metiyu 2:17

17Ganapiya, lika Ayrat burr-yika aburr-mujama burrbu-buna aburr-bona gu-ngarda yerrcha wurra an-guyinda. Gu-gurdiya ngacha, ngardawa Wangarr mu-ngoyurra a-wena, an-nigipa an-mujaruk an-gata Jeramáya (Jeremiah) gu-ngurrjinga, a-yinanga,