Search form

Metiyu 2:18

18“Gun-gata rrawa Rama (Ramah)

birripa aburr-galiyarra burrwa burr-guya aburr-rruwuja.

Minypa gun-maywapa jin-gata Reychel (Rachel) jin-duwujana burrwa aburr-yigipa gu-ngarda yerrcha

rrapa gala jiny-jaliyarna burrwa aburr-werranga aburr-gata jimarna gubu-borrwurra gun-borrmunga aburr-weyarna achila,

wurra jarra burr-borrwurra aburr-yigipa gu-ngarda yerrcha gun-nyagara gu-ni.”