Search form

Metiyu 2:2

2“Yina an-gaya nipa a-bambungguna bunggawa Ju yerrcha an-burriya? Ngardawa ngayburrpa nyibi-nana jin-gata jin-nigipa gata jiny-jayanayana, jina-warrchinga jina-bamuna yi-gata marnnga jina-burrbeya, lika ngayburrpa nyiburr-garlmuna gurda, barra nyiburr-marrngoypiya nula Bunggawa a-bambungguna.”