Search form

Metiyu 2:20

20“Garlma! Bijirriny-ma! Delipa rrapa jin-nigipa mampa niya bijirriny-ja barra ny-boy rrawa Yichrayal yerrcha gun-burriya. Ngardawa aburr-gata mu-ngoyurra jal aburr-ni an-guna delipa barra abu-bu, birripa gipa gun-nyagara gu-ni.”