Search form

Metiyu 2:22

22Wurra nuwurra waypa Jochap a-galiyana janguny, minypa Ayrat murna a-wuna an-nigipa walkur Akilich (Archelaus) rrapa nipa gugu bunggawa a-ni gun-gata wana gun-bapala rrawa Judíya, lika nipa Jochap a-gurkuja, jimarn jarra nipa a-boy barra yi-gata. Wurra Wangarr barrwa a-wuna Jochap, nipa borrich gu-nana, lika a-bona wana gun-bapala rrawa Galali (Galilee),