Search form

Metiyu 2:3

3Aburr-yinagata aburr-wena, rrapa gun-gata janguny nuwurra waypa an-gata Bunggawa Ayrat a-galiyana, lika nipa a-gurkuja, rrapa aburr-jaranga aburr-gata Jirúchalam aburr-nirra birripa burr-guta aburr-gurkuja.